Działania

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych:

 1. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).
 2. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 3. Wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.
 4. Wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.
 5. Na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 6. Sporządza protokół stanu faktycznego.
 7. Wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń.
 8. Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Kancelaria korzysta z:

 • KOMORNIK-ONLINE
  Jest to system, który ułatwia kancelarii współprace w relacji komornik – wierzyciel i umożliwia wgląd do spraw wierzycieli.
 • LICYTACJE.KOMORNIK.PL
  Jest to serwis Krajowej Rady Komorniczej, który zapewnia dostęp online do obwieszczeń o zaplanowanych przez komorników sądowych licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.
 • OGNIVO (z dostępem do banków spółdzielczych oraz SKOK-ów)
  Jest to system bankowy, który umożliwia wymianę drogą elektroniczną informacji w zakresie komornik – bank. Dzięki temu systemowi możemy odszukać informację dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.
 • EPU (numer ID Komornika: 1186)
  Dzięki temu systemowi możemy prowadzić postępowania egzekucyjne w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy. EPU to skrót od Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.
 • e-CEPIK
  Jest to Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, która obejmuje główną bazę danych, która zawiera informacje o wszystkich pojazdach, ich posiadaczach oraz właścicielach.
 • REJESTR ZASTAWÓW
  Jest to elektroniczny dostęp do Rejestru Zastawów.
 • CEIDG
  Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.
 • e-REGON NIP KRS
  Jest to system, który udostępnia GUS. Dzięki temu systemowi możemy sprawdzać identyfikatory dłużników a także informacje o prowadzonych przez dłużnika firmach, czy też działalnościach gospodarczych.
 • E-KRS
  Jest to dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego, który udostępnia nam Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • PUE ZUS
  Jest to Platforma Usług Elektronicznych ZUS, dzięki niej poszukujemy źródeł dochodów dłużnika i majątku.
 • Baza PESEL / Pesel Net CPD
  Jest to Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzięki temu systemowi możemy sprawnie uzyskiwać dane osobowe oraz adresy dłużników.
 • EKW
  Jest to dostęp elektroniczny do Ksiąg Wieczystych, który pozwala nam ustalać nieruchomości, które należą do dłużników.szab
Zadzwoń do nas